Spelvoorwaarden "Win a Diamond"

        1.    Algemeen

 1. Onze promotionele kansspelen worden georganiseerd door GASSAN Diamonds B.V. (hierna: “Organisator), gevestigd aan de Nieuwe Uilenburgerstraat 173 (1011 LN) te Amsterdam. Deze Spelvoorwaarden zijn van toepassing op alle promotionele kansspelen die door Organisator, eventueel in samenwerking met derden, worden georganiseerd. Deze Spelvoorwaarden (alsmede overige informatie over de actie) zijn gepubliceerd op http://www.gassan.com.
 2. Door deel te nemen aan een van de door de Organisator georganiseerde promotionele kansspelen accepteert de deelnemer deze Spelvoorwaarden. Op de promotionele kansspelen zijn deze Spelvoorwaarden exclusief van toepassing en de uitleg daarvan door de Organisator is bindend voor alle deelnemers.
 3. De Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014 is van toepassing op al onze promotionele kansspelen.

2.    Deelname en deelnemers

 1. Iedere natuurlijke persoon die tenminste de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt kan deelnemen aan onze kansspelen om onze speciale diamant de Diamant GASSAN 121 ® te promoten. Werknemers van de Organisator en/of aan haar gelieerde ondernemingen en/of leveranciers of sponsors waarmee de Organisator samenwerkt met betrekking tot de desbetreffende acties en de uit te keren prijzen kunnen niet deelnemen.
 2. Deelnemers zijn verplicht zelf in persoon deel te nemen aan de actie en verklaren de deelnameformulieren, althans het deelnameformulier naar waarheid te hebben ingevuld en te hebben ondertekend of digitaal te hebben geaccordeerd en geaccepteerd. Als blijkt dat de deelnemer niet zelf (maar bijvoorbeeld een derde partij of een tussenpersoon) betrokken is bij de deelname, kan de Organisator de deelnemer diskwalificeren. Als blijkt dat de deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of op welke wijze dan ook fraude pleegt of probeert te plegen, kan de Organisator een deelnemer in de lijn van artikel 1.2. geheel gebaseerd op haar eigen oordeel van een actie diskwalificeren.
 3. De organisator is nimmer aansprakelijk voor door de deelnemer zelf verkeerd opgegeven gegevens. De Organisator is tevens nimmer aansprakelijk voor storingen in computers, applicaties, netwerken of aanverwanten die tot verstoorde of mislukte deelname hebben geleid.
 4. Om te kunnen deelnemen, moet de deelnemer 18 jaar of ouder te zijn. De Organisator heeft te allen tijde het recht de leeftijd van een deelnemer te verifiëren aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Als een winnaar de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, heeft de Organisator het recht een andere winnaar aan te wijzen. Per telefoonnummer, e-mailadres of woonadres kan (per actie) slechts één keer worden deelgenomen.

3.    Prijzen

 1. Voor zover een promotionele actie bestaat uit het door de deelnemers daarvan raden van een concreet getal, is de winnaar alleen degene die het juiste getal raadt. Als er meer deelnemers het juiste getal hebben geraden zal de winnaar worden aangewezen op de wijze zoals die hierna in artikel 9 van deze spelvoorwaarden is bepaald.
  Als de promotionele actie bestaat uit het geven van antwoorden op een vraag, die vervolgens op hun juistheid en/of hun originaliteit e.d. moeten worden beoordeeld, bepaalt de Organisator hoe en door wie die beoordeling zal plaatsvinden, alsmede welke deelnemer op grond daarvan de winnaar is.
 2. De in artikel 9 nader aan te geven prijs is persoonlijk, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar.
 3. Prijswinnaars worden persoonlijk op de hoogte gesteld, uiterlijk drie maanden na de beëindiging van de actie. Overige deelnemers worden niet individueel op de hoogte gesteld van de uitslag. De Organisator kan de namen van winnaars ook publiceren op haar (dan wel een andere daartoe aangegeven) website of in andere media. Over de uitslag van de acties kan niet met de Organisator worden gecorrespondeerd.
 4. Prijzen worden toegekend in de staat waarin zij zich op dat moment bevinden. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige (zichtbare en/of verborgen) gebreken aan de prijzen en/of enige andere schade aan de prijzen (zulks inclusief schade veroorzaakt door verzending en/of andere wijze van transport). Voor zover van toepassing draagt de Organisator zorg voor het inhouden van kansspelbelasting en BTW, tenzij anders overeengekomen.

4.    Gegevens en publiciteit

 1. GASSAN  verwerkt de door de deelnemer opgegeven persoonsgegevens om deelname aan het spel mogelijk te maken, deelname te bevestigen, om te bepalen of wordt voldaan aan de actievoorwaarden en om de eventueel toegekende prijs aan de deelnemer uit te reiken of toe te sturen, (“Persoonsgegevens”). De Persoonsgegevens die worden verwerkt, wordt zonder toestemming van de deelnemer niet aan derden verstrekt of verkocht. GASSAN bewaart de persoonsgegeven om na afloop van het spel de prijs te kunnen uitreiken. De persoonsgegevens worden binnen één week na de prijsuitreiking verwijderd.
 2. De deelnemer erkent op de hoogte te zijn van de inzameling van de hiervoor sub 4.1. bedoelde  gegevens en van het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt.
  Voor zover de deelnemer op het deelnameformulier voorts heeft aangegeven dat hij de GASSAN  Nieuwsbrief, GASSAN Magazine, mogelijke aanbiedingen en andere promotie-uitingen wil ontvangen is het privacybeleid van GASSAN  op deze verwerking van toepassing.
  Onderdeel van dat privacybeleid is dat de gegevens van de deelnemer onmiddellijk zullen worden verwijderd zodra hij heeft aangegeven geen GASSAN Nieuwsbrief en/of andere mededelingen van de zijde van GASSAN meer te willen ontvangen.
 3. Prijswinnaars verbinden zich door deelname om in voorkomende gevallen, zonder daarvoor een vergoeding te ontvangen mee te werken aan publiciteit op social media en/of in hard copy uitingen door GASSAN  zoals in de GASSAN  Nieuwsbrief, in het GASSAN  Magazine enzovoort. Door deel te nemen geeft de deelnemer daartoe ook toestemming.
  De uitvoering van deze publiciteitsuitingen zal steeds in overleg met de desbetreffende prijswinnaar plaatsvinden.

5.    Wijziging Spelvoorwaarden en technische voorzieningen

 1. Deze algemene spelvoorwaarden kunnen door de Organisator gewijzigd worden, behoudens tijdens de looptijd van een actie (tenzij ten voordele van de deelnemer).
 2. Indien bij de deelname of de aanmelding voor de actie een technische voorziening betrokken is, staat de Organisator niet in voor een ongestoorde of ononderbroken functioneren daarvan, noch aan de zijde van de deelnemer, noch aan de zijde van de Organisator.

6.    Klachten

Op straffe van verval van het recht, dienen klachten over de actie door de deelnemer binnen 5 werkdagen nadat de klacht is gerezen of redelijkerwijs kon worden vastgesteld, aan de Organisator kenbaar te worden gemaakt door middel van het sturen van een brief aan GASSAN Diamonds B.V., onder vermelding van 'klacht promotioneel kansspel'. De Organisator zal de klacht in behandeling nemen en binnen redelijke termijn contact met de deelnemer opnemen met een reactie op de klacht.

7.    Aansprakelijkheid

 1. De Organisator (en/of aan haar gelieerde vennootschappen) is niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op de verstrekte informatie, tenzij deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de Organisator.
 2. De Organisator is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor eventuele schade van de deelnemer als gevolg van de promotionele Actie c.q. het Spel, gevolgschade daar onder begrepen. De Organisator draagt geen enkele aansprakelijkheid inzake ongevallen, te late leveringen, schade of bijkomende kosten van welke aard dan ook, die eventueel uit het Spel , de promotie, de toekenning van de prijs of de ontvangst van de prijs voor een deelnemer voortvloeien. De Organisatie is niet aansprakelijk voor schades die voortvloeien uit vergissingen in het drukwerk. De Organisator is niet aansprakelijk in geval van enig technisch mankement en/of vertragingen in het binnenkomen van de inzendingen.

8.    Overige

 1. De Organisator is gerechtigd (in ieder geval in geval van overmacht) de promotionele Actie c.q. het Spel op elk gewenst tijdstip op te schorten, te beëindigen of te wijzigen en niet over te gaan tot het uitkeren van een of meerdere prijzen. In dergelijk geval is de Organisator nimmer gehouden schade te vergoeden.
 2. Op deze spelvoorwaarden en de actie is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband hiermee zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

9.    Bijzondere bepalingen “Win a Diamond”

 1. Het spel bestaat uit het raden van het aantal diamanten in een tentoongestelde vitrinekast die is gevuld met diamanten waarbij bezoekers worden uitgenodigd te raden hoeveel diamanten zich in de vitrinekast bevinden. De deelnemer die het precieze aantal heeft geraden wint het spel. In het geval meerdere deelnemers het juiste aantal diamanten raden,zal worden geloot onder die deelnemers, waarbij er één winnaar is. Loting vindt plaats door een bij GASSAN  werkzame medewerker(-ster) die verder geen enkele relatie met de potentiële winnaars heeft. Als geen van de deelnemers het juiste aantal diamanten heeft geraden is er dus geen winnaar en vervalt de prijs voor dat specifieke spel.
 2. De totale spelduur met betrekking tot dit promotionele kansspel heeft (behoudens verlenging) een looptijd van maximaal één jaar. In dat jaar zijn er drie perioden waarin deelnemers het juiste aantal diamanten in de vitrinekast kunnen raden. Iedere periode om het juiste aantal diamanten te kunnen raden heeft dus een looptijd van vier maanden, waarvan de begindatum en de einddatum duidelijk zullen worden aangegeven. Ieder spel heeft één winnaar..
 3. Per spel is er  één prijs. De prijs bestaat uit een diamant ter waarde van EUR 1.000,=. De waarde is door de Organisator vastgesteld en gebaseerd op respectievelijk betreft de adviesverkoopprijs inclusief BTW van een soortgelijke diamant. De Organisator staat op generlei wijze in voor de hoogte van de opbrengst bij eventuele verkoop door een deelnemer van de te winnen diamant. GASSAN  neemt de kansspelbelasting met betrekking tot de prijs voor haar rekening.
 4. De prijs wordt uitgereikt ofwel doordat de deelnemer de prijs zelf bij GASSAN  op het adres Nieuwe Uilenburgerstraat 173-175 te Amsterdam komt ophalen, waarbij de deelnemer zich uiteraard door middel van zijn paspoort of een ander geldig identiteitsbewijs dient te legitimeren, ofwel door toezending van de prijs aan het door de deelnemer opgegeven adres. De kosten van toezending zijn voor rekening van GASSAN, maar in dit verband is ook artikel 3.4. van deze spelvoorwaarden van belang.
 5. De vitrinekast is fysiek aanwezig in één van bedrijfsruimten van de fabriek aan de Nieuwe Uilenburgerstraat 173-175 te Amsterdam. Bezoekers aan de fabriek kunnen deelnemen door een digitaal formulier op een iPad-zuil in te vullen en aan de Organisator ter beschikking te stellen. Een andere mogelijkheid tot deelname is het eerst invullen van een papieren formulier dat in de bedrijfsruimte van GASSAN  aanwezig is èn het een dag na het invullen van het papieren formulier door de deelnemer te ontvangen e-mailbericht met het verzoek ook een tweede formulier in te vullen.
 6. Er zijn geen kosten verbonden aan de deelname.
 7. De datum van de controle van de gegeven antwoorden en bekendmaking van de winnaar zal in principe steeds zijn in de eerste week na het einde van de in artikel 9.2 genoemde perioden van vier maanden, te weten in de eerste week van februari 2017, in de eerste week van juni 2017 en in de eerste week van oktober 2017.

 

GASSAN Diamonds maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken om het bezoek en het winkelen op de GASSAN website te laten werken. Bij gebruik van de website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Voor het plaatsen van cookies van derde partijen, die ons inzicht geven in het gebruik van de website, vragen wij u om op 'Ik ga akkoord' te drukken. Meer over cookies