ContactMijnGASSAN MembershipInloggen

GASSAN Diamonds

Kansspelvoorwaarden

Vaderdagcampagne 2022

Win twee kaarten voor de InterClassics Days of Elegance

Zaterdag 18 juni en zondag 19 juni 2022


Kansspel omschrijving:

“Koop een product in één van onze GASSAN vestigingen of op de website van GASSAN.com en iedere tiende aankoop maakt kans op twee kaarten voor InterClassics Days of Elegance.”


Kansspel voorwaarden Vaderdag winactie 2022

  1. Algemeen

Onze promotionele kansspelen worden georganiseerd door GASSAN Diamonds B.V. (hierna: “Organisator), gevestigd aan de Nieuwe Uilenburgerstraat 173 (1011 LN) te Amsterdam. Deze Spelvoorwaarden zijn van toepassing op alle promotionele kansspelen die door Organisator, eventueel in samenwerking met derden, worden georganiseerd.

Door deel te nemen aan een van de door de Organisator georganiseerde promotionele kansspelen accepteert de deelnemer deze Spelvoorwaarden. Op de promotionele kansspelen zijn deze Spelvoorwaarden exclusief van toepassing en de uitleg daarvan door de Organisator is bindend voor alle deelnemers. De Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014 is van toepassing op al onze promotionele kansspelen.


  1. Deelname en deelnemers

Iedere natuurlijke persoon die een GASSAN aankoop doet kan kans maken op de twee kaarten. Werknemers van de Organisator en/of aan haar gelieerde ondernemingen en/of leveranciers of sponsors waarmee de Organisator samenwerkt met betrekking tot de desbetreffende acties en de uit te keren prijzen kunnen niet deelnemen.

Deelnemers zijn verplicht zelf in persoon deel te nemen aan de actie en verklaren de deelnameformulieren, althans het deelnameformulier naar waarheid te hebben ingevuld en te hebben ondertekend of digitaal te hebben geaccordeerd en geaccepteerd. Als blijkt dat de deelnemer niet zelf (maar bijvoorbeeld een derde partij of een tussenpersoon) betrokken is bij de deelname, kan de Organisator de deelnemer diskwalificeren. Als blijkt dat de deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of op welke wijze dan ook fraude pleegt of probeert te plegen, kan de Organisator een deelnemer in de lijn van artikel 1.2. geheel gebaseerd op haar eigen oordeel van een actie diskwalificeren.

De Organisator is nimmer aansprakelijk voor door de deelnemer zelf verkeerd opgegeven gegevens. De Organisator is tevens nimmer aansprakelijk voor storingen in computers, applicaties, netwerken of aanverwanten die tot verstoorde of mislukte deelname hebben geleid.

Om te kunnen deelnemen, moet de deelnemer 18 jaar of ouder te zijn. De Organisator heeft te allen tijde het recht de leeftijd van een deelnemer te verifiëren aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Als een winnaar de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, heeft de Organisator het recht een andere winnaar aan te wijzen. Per telefoonnummer, e-mailadres of woonadres kan (per actie) slechts één keer worden deelgenomen.


  1. Prijzen

Voor zover een promotionele actie bestaat uit het door de deelnemers daarvan raden van een concreet getal, is de winnaar alleen degene die het juiste getal raadt. Als er meer deelnemers het juiste getal hebben geraden zal de winnaar worden aangewezen op de wijze zoals die hierna in artikel 9 van deze spelvoorwaarden is bepaald.


Als de promotionele actie bestaat uit het geven van antwoorden op een vraag, die vervolgens op hun juistheid en/of hun originaliteit e.d. moeten worden beoordeeld, bepaalt de Organisator hoe en door wie die beoordeling zal plaatsvinden, alsmede welke deelnemer op grond daarvan de winnaar is.

De in artikel 9 nader aan te geven prijs is persoonlijk, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar. Prijswinnaars worden persoonlijk op de hoogte gesteld, uiterlijk drie maanden na de beëindiging van de actie. Overige deelnemers worden niet individueel op de hoogte gesteld van de uitslag. De Organisator kan de namen van winnaars ook publiceren op haar (dan wel een andere daartoe aangegeven) website of in andere media. Over de uitslag van de acties kan niet met de Organisator worden gecorrespondeerd.

Prijzen worden toegekend in de staat waarin zij zich op dat moment bevinden. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige (zichtbare en/of verborgen) gebreken aan de prijzen en/of enige andere schade aan de prijzen (zulks inclusief schade veroorzaakt door verzending en/of andere wijze van transport). Voor zover van toepassing draagt de Organisator zorg voor het inhouden van kansspelbelasting en BTW, tenzij anders overeengekomen.


  1. Gegevens en publiciteit

GASSAN verwerkt de door de deelnemer opgegeven persoonsgegevens om deelname aan het spel mogelijk te maken, deelname te bevestigen, om te bepalen of wordt voldaan aan de actievoorwaarden en om de eventueel toegekende prijs aan de deelnemer uit te reiken of toe te sturen, (“Persoonsgegevens”). De Persoonsgegevens die worden verwerkt, wordt zonder toestemming van de deelnemer niet aan derden verstrekt of verkocht. GASSAN bewaart de persoonsgegeven om na afloop van het spel de prijs te kunnen uitreiken. De persoonsgegevens worden binnen één week na de prijsuitreiking verwijderd.

De deelnemer erkent op de hoogte te zijn van de inzameling van de hiervoor sub 4.1. bedoelde gegevens en van het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt.

Voor zover de deelnemer op het deelnameformulier voorts heeft aangegeven dat hij de GASSAN Nieuwsbrief, GASSAN Magazine, mogelijke aanbiedingen en andere promotie-uitingen wil ontvangen is het privacy beleid van GASSAN op deze verwerking van toepassing.

Onderdeel van dat privacy beleid is dat de gegevens van de deelnemer onmiddellijk zullen worden verwijderd zodra hij heeft aangegeven geen GASSAN Nieuwsbrief en/of andere mededelingen van de zijde van GASSAN meer te willen ontvangen.


  1. Wijziging Spelvoorwaarden en technische voorzieningen

Deze algemene spelvoorwaarden kunnen door de Organisator gewijzigd worden, behoudens tijdens de looptijd van een actie (tenzij ten voordele van de deelnemer).

Indien bij de deelname of de aanmelding voor de actie een technische voorziening betrokken is, staat de Organisator niet in voor een ongestoorde of ononderbroken functioneren daarvan, noch aan de zijde van de deelnemer, noch aan de zijde van de Organisator.


  1. Klachten

Op straffe van verval van het recht, dienen klachten over de actie door de deelnemer binnen 5 werkdagen nadat de klacht is gerezen of redelijkerwijs kon worden vastgesteld, aan de Organisator kenbaar te worden gemaakt door middel van het sturen van een brief aan :

GASSAN Diamonds B.V.

Nieuwe Uilenburgerstraat 173-175

1011 LN Amsterdam

GASSAN Diamonds B.V., onder vermelding van 'klacht promotioneel kansspel'. De Organisator zal de klacht in behandeling nemen en binnen redelijke termijn contact met de deelnemer opnemen met een reactie op de klacht.


  1. Aansprakelijkheid

De Organisator (en/of aan haar gelieerde vennootschappen) is niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op de verstrekte informatie, tenzij deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de Organisator.

De Organisator is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor eventuele schade van de deelnemer als gevolg van de promotionele Actie c.q. het Spel, gevolgschade daar onder begrepen. De Organisator draagt geen enkele aansprakelijkheid inzake ongevallen, te late leveringen, schade of bijkomende kosten van welke aard dan ook, die eventueel uit het Spel , de promotie, de toekenning van de prijs of de ontvangst van de prijs voor een deelnemer voortvloeien. De Organisatie is niet aansprakelijk voor schades die voortvloeien uit vergissingen in het drukwerk.

De Organisator is niet aansprakelijk in geval van enig technisch mankement en/of vertragingen in het binnenkomen van de inzendingen.


  1. Overige

De Organisator is gerechtigd (in ieder geval in geval van overmacht) de promotionele Actie c.q. het Spel op elk gewenst tijdstip op te schorten, te beëindigen of te wijzigen en niet over te gaan tot het uitkeren van een of meerdere prijzen. In dergelijk geval is de Organisator nimmer gehouden schade te vergoeden.

Op deze spelvoorwaarden en de actie is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband hiermee zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.


  1. Bijzondere bepalingen ‘winactie GASSAN twee kaarten InterClassics Days of Elegance: 25-05-2022 en 17-06-2022” De winactie bestaat uit: Deelnemers kunnen bij aankoop van een item in één van de GASSAN vestigingen of op de website van GASSAN, kans maken op twee kaarten voor de InterClassics Days of Elegance. De winactie vertegenwoordigt een waarde van € 1000,- (€ 50 euro per kaartje). De waarde is door de Organisator vastgesteld en gebaseerd op de adviesverkoopprijs inclusief BTW. Deze actie loopt van woensdag 25 mei 2022 tot en met vrijdag 17 juni 14.00 uur 2022.


De kaarten worden digitaal doorgestuurd waarbij de deelnemer zich uiteraard eerst door middel van zijn paspoort of een ander geldig identiteitsbewijs dient te legitimeren. De winnaar van de prijs krijgt persoonlijk bericht van GASSAN per e-mail.


Voor zover een prijs niet kan worden uitgereikt aan de winnaar en/of aan een uit loting bepaalde winnaar bij meerdere juiste inzendingen, geldt dat de winnaar en/of vervangende winnaar geen recht heeft op vervangingswaarde of anderszins een vervangende prijs.