Terms & Conditions | GASSAN
ContactMyGASSAN MembershipLogin

These are our terms & conditions

Definities:

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:


Bedenktijd:                                                                 

 De termijn waarbinnen de koper gebruik kan maken van zijn Herroepingsrecht zoals bedoeld in artikel 4.


Consument:                                                                 

De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met GASSAN.


GASSAN:                                                                    

De besloten vennootschap Gassan Diamonds B.V., Nieuwe Uilenburgerstraat 173, 1011 LN Amsterdam en/of de besloten vennootschap Gassan Schiphol B.V., Vertrekpassage 1, 1118 AP Schiphol, Gassan PC 84 B.V., PC Hooftstraat 84H, 1071CB Amsterdam, Amsterdam Diamond Center B.V., Rokin 1, 1012 KK Amsterdam, Gassan Rotterdam B.V., de Meent 102, 3011 JR Rotterdam en/of Gassan MB B.V., PC Hooftstraat 57H, 1071 BN Amsterdam.


Herroepingsrecht:                                                    

 De mogelijkheid voor de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.


Overeenkomst op afstand:                                      

Een overeenkomst waarbij in het kader van een door GASSAN georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten tot en met het sluiten van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van de webwinkel van GASSAN, dan wel een overeenkomst die tot stand komt via emailverkeer waarbij onder andere gebruik kan worden gemaakt van de “contact me”-button van GASSAN, alsmede overeenkomsten die op basis van telefonisch contact tussen GASSAN en de consument worden gesloten.


Artikel 1: Toepasselijkheid


1.1          Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere tot stand gekomen Overeenkomst tussen GASSAN en Consument.


1.2          Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, is de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Consument beschikbaar gesteld.


1.3          Dat beschikbaar stellen gebeurt doordat de tekst van deze algemene voorwaarden per post, dan wel langs elektronische weg aan de consument ter beschikking wordt gesteld en in het laatste geval op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden van GASSAN langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat deze op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. 


1.4          De toepasselijkheid van de eventuele leverings- of betalingsvoorwaarden, dan wel andere algemene voorwaarden van de Consument wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.


1.5          Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met de koper voor de uitvoering waarvan door GASSAN een beroep wordt gedaan op derden.


1.6          Afwijkingen en/of aanvullingen op enige bepaling van deze voorwaarden hebben uitsluitend betrekking op de betreffende overeenkomst en hebben geen algemene werking. Zij zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk zijn overeengekomen.


1.7          Indien één of meerdere van de bepalingen van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig mocht(en) zijn of vernietigd mocht(en) worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing.Artikel 2: Aanbod producten


2.1          Aanbiedingen of offertes van GASSAN zijn vrijblijvend tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is opgenomen.


2.2          De offerte bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het aangeboden product. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken.


2.3          GASSAN is niet gebonden te leveren tegen een in de offerte vermelde prijs indien deze prijs berust op een druk-, of schrijffout of indien deze prijs berust op een kennelijke vergissing. De Consument kan er geen rechten aan ontlenen indien de prijs voor hetzelfde artikel via een ander verkoopkanaal van GASSAN, dan wel bij een aan GASSAN gelieerd bedrijf lager is dan de aan hem geoffreerde en/of in rekening gebrachte prijs.


2.4          Afbeeldingen, tekeningen, opgaven van maten en verdere omschrijvingen van de verkochte zaak zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch niet strikt bindend. Kleine afwijkingen zijn toelaatbaar zonder dat de Consument daar rechten aan kan ontlenen.


2.5          Door GASSAN genoemde leveringstermijnen zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen. De vermelde termijnen betreffen slechts een indicatie. GASSAN zal de Consument zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen, indien de levering van een product niet binnen de vermelde leveringstermijn kan worden uitgevoerd.Artikel 3: Overeenkomst


3.1          De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument van het aanbod en het voldoen aan de bij dat aanbod gestelde voorwaarden. Telefonisch gegeven orders resulteren eerst dan in een overeenkomst wanneer deze door GASSAN schriftelijk zijn bevestigd.


3.2          Indien de Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt GASSAN onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

3.3          GASSAN zal bij het product aan de Consument de navolgende informatie ter beschikking stellen

a. het bezoekadres van GASSAN waar de Consument met eventuele klachten terecht kan
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Consument van het Herroepingsrecht gebruik kan maken

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop.


3.4          Het is de Consument niet toegestaan om de van GASSAN gekochte producten door te verkopen. De Consument bevestigt door middel van het accepteren van een aanbod derhalve dat hij/zij deze uitsluitend voor eigen gebruik aankoopt.
3.5          Bij iedere overtreding van de verplichting uit hoofde van artikel 3.4 is de Consument aan GASSAN een direct opeisbare en niet voor verrekening vatbare boete van € 10.000,- (zegge: tienduizend euro) verschuldigd, zulks onverminderd het recht van GASSAN op volledige schadevergoeding en/of het recht om nakoming te vorderen.

                 

Artikel 4: Herroepingsrecht


4.1          Bij de aankoop van producten heeft de Consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen, tenzij sprake is van een persoonlijke en/of op maat gemaakte producten. Deze bedenktermijn van veertien dagen gaat in op de dag na ontvangst van het product door de Consument, althans door diens vertegenwoordiger.

4.2          Bij speciale wensen van de Consument ten aanzien van het gekochte, waardoor die aankoop door de wensen van de Consument als een persoonlijk product is te beschouwen, heeft de koper niet de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden. Vóór de aankoop van een persoonlijk product zal GASSAN de Consument laten weten dat het om een persoonlijk product gaat, waarvoor derhalve de wettelijke bedenktijd niet zal gelden.


4.3          Tijdens de hiervoor bedoelde bedenktijd van veertien dagen zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien de Consument van zijn Herroepingsrecht gebruik maakt zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan GASSAN retourneren, conform de door GASSAN verstrekte instructies.


Artikel 5: Kosten ingeval van herroeping


Indien de Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht komen de kosten van terugzending van het product voor zijn rekening.


Artikel 6: Levering


6.1          De producten worden door of namens GASSAN geleverd op het door de Consument aangegeven adres. Onjuistheden in het adres komen voor rekening en risico van de Consument. GASSAN levert niet aan postbussen.


6.2          GASSAN zal door haar geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de levering vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd ontvangt de Consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling heeft gedaan bericht. De Consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.


6.3          Indien levering van een door de Consument besteld product onmogelijk blijkt te zijn zal GASSAN zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Voorafgaand aan de levering zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd.


6.4          Het risico van beschadiging en/of van vermissing van gekochte producten berust bij GASSAN tot het moment van levering aan de Consument. Vanaf het moment van bezorging is het risico van beschadiging en/of vermissing voor de Consument.


Artikel 7: Betaling


7.1          Uitgangspunt is dat alle door GASSAN verkochte zaken vóór de levering daarvan volledig door Consument worden betaald, tenzij vooraf uitdrukkelijk schriftelijk anders tussen partijen wordt overeengekomen.


7.2          Facturen voor door GASSAN geleverde zaken zullen worden gezonden aan het door de Consument opgegeven factuuradres.


7.3          Alle door GASSAN geoffreerde prijzen zijn inclusief BTW en inclusief eventuele kosten van verzekering tegen beschadiging, vermissing en/of diefstal tot het moment van aflevering van het product aan de koper of diens vertegenwoordiger, tenzij vooraf anders is overeengekomen.

7.4          GASSAN is ten aanzien van zaken die zij eventueel van de Consument onder zich heeft, gerechtigd, totdat haar totale vordering op de Consument is voldaan, gebruik te maken van haar recht van retentie.


Artikel 8: Reclames/klachten


8.1          Een beroep van de Consument inhoudende dat het afgeleverde niet beantwoordt aan de overeenkomst, kan niet meer jegens GASSAN worden ingeroepen na het verstrijken van de in artikel 4.1 bedoelde periode van veertien dagen.  Bij overschrijding van deze termijn vervalt iedere aanspraak op reclame. Reclames op gebruikte goederen worden in geen geval aanvaard.


8.2          Bij de reclame dient de datum en het nummer van de desbetreffende factuur te worden vermeld. De Consument heeft voorts geen recht te reclameren als hij geen geldig, ingevuld garantiecertificaat met betrekking tot de gekochte zaak kan overleggen.
De garantieverplichting van GASSAN ten opzichte van de Consument gaat in geen geval verder dan de garantieverplichting die de leverancier van de door GASSAN verkochte zaak ten opzichte van GASSAN heeft.


8.3          Het bewijs dat het afgeleverde niet beantwoordt aan de overeenkomst dient door de Consument geleverd te worden.


8.4          Indien de Consument aan GASSAN klachten kenbaar maakt omtrent de geleverde zaken, dan dient de Consument GASSAN met bekwame spoed in de gelegenheid te stellen de zaken te inspecteren en te onderzoeken. GASSAN zal eventueel nader onderzoek op de minst bezwarende wijze verrichten waartoe de Consument GASSAN in de gelegenheid dient te stellen, zo nodig door afgifte van de zaken. Alle redelijke, werkelijk gemaakte kosten van het noodzakelijk onderzoek zijn voor rekening van de Consument, in het geval de klachten ongegrond blijken te zijn.


8.5          Geringe afwijkingen in de geleverde zaken, zowel wat afmeting, kleur, vorm en verpakking betreft, kunnen geen aanleiding zijn voor de koper de order na het verstrijken van de in artikel 4.1 genoemde periode van veertien dagen te annuleren en/of de geleverde zaken niet te accepteren dan wel van de verkoper schadevergoeding te vorderen. Hetzelfde geldt terzake van modificaties door de leverancier/fabrikant van wie GASSAN zijn zaken betrekt, voor zover de veranderingen de zaken niet wezenlijk aantast.


8.6          Ook tijdig ingediende reclames zullen niet in behandeling worden genomen, indien blijkt dat derden en/of de Consument iets aan de door GASSAN geleverde zaken hebben veranderd dan wel gerepareerd.


Artikel 9: Overmacht


9.1        Onder overmacht wordt verstaan: iedere situatie waarin GASSAN haar verplichtingen of een deel daarvan niet kan nakomen als gevolg van omstandigheden gelegen buiten de schuld van GASSAN en welke omstandigheden evenmin op grond van de wet of een door GASSAN gegeven garantie aan GASSAN kunnen worden toegerekend.


9.2          In geval na het tot stand komen van een overeenkomst blijkt dat de uitvoering ten gevolge van overmacht voor GASSAN bezwaarlijk of onmogelijk wordt, is GASSAN gerechtigd de opdrachten, voor zover deze nog uitvoering behoeven, naar keuze van GASSAN te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten, in welke gevallen de Consument gelet op de omstandigheden van het geval, zo spoedig mogelijk zal worden bericht.


9.3          In het bijzonder geldt onder andere als overmacht, voor zover één en ander niet reeds is begrepen in het bepaalde in lid 1, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, ziekte, natuurrampen, besluiten die verband houden met invoercontingentering, besluiten die verband houden met de toelevering van noodzakelijke onderdelen, materialen, grondstoffen en/of halffabricaten, transportmoeilijkheden, files daaronder begrepen, werkstaking of arbeidsonlusten, wegvallen van voorzieningen door nutsbedrijven, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van GASSAN of in dat van de leveranciers van GASSAN. Onder overmacht valt uitdrukkelijk ook de onmogelijkheid voor GASSAN om te leveren als gevolg van het in gebreke blijven van een leverancier van GASSAN.


9.4          Bij overmacht heeft GASSAN ter keuze het recht om – ook in het geval van een eventuele in gebreke stelling door de koper – de termijn van levering met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voorzover nog niet uitgevoerd, te ontbinden, zonder dat GASSAN in welke vorm dan ook gehouden zal zijn tot voldoening van enige schadevergoeding behoudens krachtens het bepaalde in artikel 78 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. 


Artikel 10: Aansprakelijkheid


10.1        De aansprakelijkheid van GASSAN wordt opgeheven in het geval van overmacht aan haar kant, in welk geval GASSAN wegens blijvende of tijdelijke onmogelijkheid van nakoming het recht heeft de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.


10.2        GASSAN is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van het dragen van en/of voor slijtage aan de verkochte zaken, noch aansprakelijk voor het verlies van stenen uit sieraden en/of horloges en/of het breken van stenen. Dat risico is voor de Consument. Voorts is ook bij opdrachten door de Consument voor het zetten van stenen en/of bij opdrachten door de Consument voor graveerwerkzaamheden elk risico waaronder het risico van beschadiging voor de Consument, behoudens indien er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van GASSAN.


10.3        De aansprakelijkheid van GASSAN is in geval van aansprakelijkheid op grond van dit artikel 10 te allen tijde beperkt tot een bedrag overeenkomend met maximaal 100% van het factuurbedrag van de producten waaruit de schade voortvloeit. GASSAN is nimmer aansprakelijk voor immateriële schade en/of gevolgschade.


10.4        Voor eventuele schade als gevolg van gebreken in de software van Gasan waaronder begrepen het aanwezig zijn van een virus daarin, is GASSAN niet aansprakelijk, tenzij mogelijke schade het gevolg is van opzet en/of grove schuld van verkoper of van één van haar ondergeschikten.Artikel 11: Geschillen


11.1        Op alle overeenkomsten met GASSAN is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.


11.2        Geschillen die tussen GASSAN en de Consument zijn ontstaan zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter bij de rechtbank in Amsterdam.


2023 November V1.0NL